ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Nieuw bestuur OPcura W.V.

Op 1 januari 2018 werd welzijnsvereniging OPcura opgestart. Deze vereniging van publiek recht werd opgericht door twee deelgenoten, namelijk gemeente en OCMW Opwijk. Door deze oprichting werd de zorgcampus verzelfstandigd in een aparte rechtspersoonlijkheid.

De statuten leggen de twee bestuursorganen van OPcura vast, namelijk de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Beide organen zijn samengesteld uit leden afgevaardigd door de deelgenoten gemeente en OCMW Opwijk. Naar aanleiding van de installatie van de gemeente- en OCMW-raad op 3 januari 2019 moeten ook de leden van deze bestuursorganen vernieuwd worden.

De Algemene Vergadering heeft een aantal specifieke bevoegdheden zoals het wijzigen van de statuten, het goedkeuren van het meerjarenplan of het vaststellen van de jaarrekening. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens OPcura en kan beslissingen nemen in verband met het beheer en de werking van OPCura. Bepaalde taken kan de Raad van Bestuur vervolgens delegeren aan het directiecomité.

Door de gemeente- en OCMW-raad van 29 januari 2019 werden de leden van de Algemene Vergadering aangeduid. De leden van de Raad van Bestuur werden aangeduid in de gemeente- en OCMW-raad van 26 februari 2019.

De vernieuwde Raad van Bestuur van OPcura vergaderde voor de eerste keer op 11 maart 2019. Tijdens deze zitting werd Peter Beerens verkozen als voorzitter van OPcura. Hij zit zowel de vergaderingen van de Algemene Vergadering als deze van de Raad van Bestuur voor. Patrick De Smedt werd aangeduid als ondervoorzitter. De andere leden van de Raad van Bestuur zijn Roland Mortier, Els Van Buggenhout en Marijke De Vis.