ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Versoepeling bezoekregeling WZC De Oase

Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19 werden de richtlijnen over de bezoekregeling in de woonzorgcentra aangepast. Hierdoor kan ook in ons woonzorgcentrum “De Oase” vanaf maandag 15 juni een versoepeling van de bezoekregeling toegepast worden.

Volgende BEZOEKREGELING geldt vanaf maandag 15 juni:

– Op weekdagen wordt er dagelijks een bezoekmoment voorzien op volgende tijdstippen:

 • Maandag: van 14u tot 15u30
 • Dinsdag: van 14u tot 15u30 + van 18u tot 19u
 • Woensdag: van 14u tot 15u30
 • Donderdag: van 14u tot 15u30
 • Vrijdag: van 14u tot 15u30

Het bezoek moet niet op voorhand gereserveerd worden, het zijn als het ware ‘vrije’ bezoekuren.

– Het bezoek kan doorgaan op de kamer van de bewoner. Voor bewoners en familieleden die liever nog geen bezoek op de kamer willen, werden drie zithoekjes gecreëerd in zaal Satijn.

– Er kunnen maximaal twee personen tegelijkertijd op bezoek komen. Wij vragen om voorlopig nog niet met kinderen onder de 12 jaar op bezoek te komen en geen huisdieren mee te brengen.

– Het is toegestaan om het bezoekmoment op te splitsen in twee bezoekjes van 45 minuten. In dit geval mogen dus twee familieleden de bewoner bezoeken van 14u tot 14u45 en kunnen daarna twee andere familieleden de bewoner bezoeken van 14u45 tot 15u30. Wij vragen aan de familieleden om onderling de nodige afspraken te maken rond welke familielid op welk tijdstip bij de bewoner op bezoek zal komen.

– Om 15u30 wordt het bezoek afgesloten en vragen wij om spontaan het bezoek te stoppen en het woonzorgcentrum te verlaten.

– Bezoek op weekenddagen is niet mogelijk, evenals bezoek tijdens weekdagen op andere tijdstippen. Enkel voor zeer specifieke situaties (vb. terminale bewoner) kan de directie na afstemming met de CRA en de hoofdverpleegkundigen een uitzondering toestaan.

– Bezoek meldt zich aan de hoofdingang aan en dus niet meer via het terras. Een medewerker of geregistreerde vrijwilliger zal het bezoek één voor één (per bewoner) binnenlaten en volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Registreren van de lichaamstemperatuur via een scan op het voorhoofd. Bij een te hoge lichaamstemperatuur wordt het bezoek niet toegelaten.
 • Bezoekers moeten de handen ontsmetten.
 • De contactgegevens van de bezoekers worden genoteerd, evenals het uur van aankomst.
 • De bezoekers ondertekenen een verklaring op eer waarin zij verklaren geen symptomen te hebben.

– Om wachtrijen bij het aanvangsuur te voorkomen, vragen wij om gespreid langs te komen. Indien er toch een wachtrij ontstaat, moeten de wachtende familieleden de nodige afstand van mekaar behouden.

– De bezoeker draagt minimaal een stoffen mondneusmasker, maar een chirurgisch mondneusmasker wordt sterk aanbevolen. Indien mogelijk, vragen wij om zelf een chirurgisch mondneusmasker mee te brengen. Chirurgische mondneusmaskers van het woonzorgcentrum worden immers voorbehouden voor het personeel. Wij voorzien aan de ingang stoffen mondneusmaskers voor bezoekers die zelf geen mondmasker mee hebben.

– Aan de ingang staan stapelbare stoelen. Aan de bezoeker wordt gevraagd om een stoel mee te nemen naar de kamer. De stoel wordt in de kamer geplaatst op minstens 1,5 meter afstand van de bewoner. Op het einde van het bezoek begeeft de bezoeker zich rechtstreeks naar de uitgang. De stoel wordt mee naar buiten genomen en wordt geplaatst bij de stapel van de niet-ontsmette stoelen.

– Wij vragen om steeds deze sociale afstand te bewaren tijdens het bezoek. Fysiek contact (kussen, knuffelen,…) is dan ook niet mogelijk.

– De medewerker of geregistreerde vrijwilliger begeleidt de bezoeker(s) naar de kamer van de bewoner. Kruising met andere bezoekers en bewoners wordt zoveel mogelijk vermeden. Er wordt niet onnodig door het gebouw gewandeld.
De bezoeker mag enkel de kamer van de bewoner betreden. Het is verboden om zich te begeven naar andere bewonerskamers, leefruimtes of andere lokalen.

– Het is niet toegestaan om tijdens één bezoekmoment meerdere bewoners te bezoeken (ook al zijn deze bewoners allen familie en verblijven zij bijvoorbeeld op dezelfde bewonersafdeling). Indien men familie is van meerdere bewoners, moeten deze bezoeken gespreid worden over meerdere dagen.

– Doordat de sociale afstand bewaard blijft, is de bewoner niet verplicht om een mondneusmasker te dragen. Bewoners waarbij het risico bestaat dat zij zich niet aan de sociale afstand houden of waarbij dit effectief wordt vastgesteld, zijn echter wel verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Voor de bewoners voorziet het woonzorgcentrum een dergelijk masker indien nodig.

– Wij vragen om zo weinig mogelijk oppervlaktes, meubilair, materialen,… tijdens het bezoek aan te raken zodat er geen overdracht kan zijn via voorwerpen of meubilair.

– Geschenken, attenties en boodschappen kunnen tijdens het bezoek bezorgd worden aan de bewoner. Wij vragen om deze geschenken of boodschappen op de tafel te plaatsen met behoud van de sociale afstand tot de bewoner. De bewoner of een personeelslid kan na het bezoek deze geschenken en boodschappen op de juiste plaats leggen.
Het is ook nog steeds mogelijk om geschenken en boodschappen af te geven aan de hoofdingang, ook buiten de bezoektijden. Deze afgifte moet wel gebeuren op weekdagen tijdens de kantooruren.

– De bezoeker mag geen kledij, was of andere voorwerpen uit de kamer meenemen naar huis. Bij opmerkingen of vragen hieromtrent, vragen wij om contact op te nemen met één van onze hoofdverpleegkundigen.

– De bewoner behoudt steeds de keuzevrijheid om al dan niet bezoek te ontvangen en te bepalen wie binnen de bezoekregeling bij hem of haar op bezoek mag komen.

Bij vermoedelijke of bevestigde besmetting van bewoners zal de bezoekregeling aangepast of stopgezet worden. De organisatie van bezoek kan ook steeds gewijzigd worden indien vastgesteld wordt dat bewoners of familieleden zich niet houden aan de afspraken of indien de bezoekregeling organisatorische problemen stelt die de veiligheid of goede werking in het gedrang brengt. De directie kan ook steeds beslissen om individuele familieleden de toegang te verbieden bij niet naleving van de voorzorgsmaatregelen of bij verstoring van de bezoekmomenten. 

Ook een UITGANGSREGELING wordt vanaf maandag 15 juni ingevoerd voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Dit betekent dat vanaf deze datum een bewoner het woonzorgcentrum mag verlaten mits navolging van volgende richtlijnen:

– Het verlaten van het woonzorgcentrum is mogelijk op dezelfde tijdstippen als bij de bezoekregeling:

 • Maandag: van 14u tot 15u30
 • Dinsdag: van 14u tot 15u30 + van 18u tot 19u
 • Woensdag: van 14u tot 15u30
 • Donderdag: van 14u tot 15u30
 • Vrijdag: van 14u tot 15u30

– Er moet dus een keuze gemaakt worden tussen ofwel een bezoek op de kamer ofwel het verlaten van het woonzorgcentrum. De twee activiteiten mogen niet gecombineerd worden (dus niet kamerbezoek èn wandeling).

– Het woonzorgcentrum kan enkel verlaten worden voor een wandeling in de onmiddellijke omgeving of voor een zakelijke afspraak (vb. naar bank gaan). Op familiebezoek gaan is voorlopig nog niet mogelijk. Wij vragen om enkel een terrasbezoek te doen bij drankgelegenheden en niet binnen een drankje te nuttigen.

– Wij verwachten de bewoner ten laatste om 15u30 (of 19u op dinsdagavond) terug in het woonzorgcentrum.

– Tijdens deze activiteiten buitenshuis moeten uiteraard steeds de richtlijnen gevolgd worden die op alle burgers van toepassing zijn (conform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad).

– Wandelingen in het kader van deze uitgangsregeling moeten niet op voorhand gereserveerd worden.

– De aanmelding gebeurt op dezelfde manier als bij de bezoekregeling:

 • Bezoek meldt zich aan de hoofdingang aan.
 • Een medewerker of geregistreerde vrijwilliger zal het bezoek één voor één (per bewoner) binnenlaten en volgende voorzorgsmaatregelen nemen:
  • Registreren van de lichaamstemperatuur via een scan op het voorhoofd. Bij een te hoge lichaamstemperatuur wordt het bezoek niet toegelaten.
  • Bezoekers moeten de handen ontsmetten.
  • De contactgegevens van de bezoekers worden genoteerd, evenals het uur van aankomst.
  • De bezoekers ondertekenen een verklaring op eer waarin zij verklaren geen symptomen te hebben.

– De medewerker of geregistreerde vrijwilliger zal na aanmelding de bewoner gaan halen. Het is niet toegelaten om het woonzorgcentrum te betreden en de bewoner zelf te gaan ophalen. Men dient rekening te houden met een tijdsduur van ongeveer een kwartier alvorens de bewoner aan het onthaal zal verschijnen (jas aantrekken, in rolstoel zetten,…). De bewoner ontsmet de handen voor vertrek.

– De bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten in de aanwezigheid van maximaal twee familieleden. Hier is de aanwezigheid van een kind jonger dan 12 jaar wel toegestaan.

– Bewoner en bezoeker dragen een mondneusmasker bij de verplaatsing (zoals tijdens het duwen van de rolstoel). De bezoeker draagt bij voorkeur een chirurgisch mondneusmasker dat hij of zij zelf meebrengt. Wij voorzien stoffen mondneusmaskers voor familieleden die zelf geen masker mee hebben. De bewoner ontvangt een mondneusmasker van het woonzorgcentrum.

– Wanneer bewoner en bezoeker een afstand behouden van 1,5 meter mag het mondneusmasker door de bewoner afgezet worden (vb. voor een babbel op een bank mits afstand 1,5 meter). De bewoner zet het mondneusmasker terug op indien hij zich verplaatst of minder dan 1,5 meter afstand behoudt.

– Bij binnenkomst wordt dit opnieuw gemeld aan de medewerker of geregistreerde vrijwilliger die het uur van aankomst noteert in het register. Bewoner en bezoeker ontsmetten de handen. De medewerker of geregistreerde vrijwilliger reinigt en desinfecteert de rolstoel of andere hulpmiddelen en brengt vervolgens de bewoner terug naar de kamer.

– Geschenken, attenties en boodschappen mogen aan de bewoner afgegeven worden bij aankomst in het woonzorgcentrum. De bewoner neemt dit vervolgens mee naar de kamer.

Bij vermoedelijke of bevestigde besmetting van bewoners zal de uitgangsregeling aangepast of stopgezet worden. De organisatie van de uitgangsregeling kan ook steeds gewijzigd worden indien vastgesteld wordt dat bewoners of familieleden zich niet houden aan de afspraken of indien de bezoekregeling organisatorische problemen stelt die de veiligheid of goede werking in het gedrang brengt. De directie kan ook steeds beslissen om voor individuele familieleden de uitgangsregeling te verbieden bij niet naleving van de voorzorgsmaatregelen of bij verstoring van de bezoekmomenten.

Wij roepen alle familieleden op om de voorzorgsmaatregelen zeer strikt na te leven en de bezoek- en uitgangsregeling gedisciplineerd toe te passen. De epidemie zwakt af, maar het coronavirus is nog steeds actief. Waakzaamheid blijft dus geboden en de veiligheid van onze bewoners blijft voorop staan. De directie kan na overleg met de CRA ook oordelen dat de bewoner na terugkomst gedurende 14 dagen in quarantaine op de kamer moet blijven als vastgesteld wordt dat de maatregelen niet of niet correct toegepast zijn.

Daarnaast behouden wij de mogelijkheid om via Skype contact te leggen met de bewoner. Dit contact gaat door in de crearuimte op de eerste verdieping in het woonzorgcentrum. Deze contacten moeten voorafgaandelijk gereserveerd worden via het algemene emailadres (info@opcura.be) en gaan enkel door op dinsdag en vrijdag telkens van 9u30 tot 11u30. De maximale frequentie is bijgevolg twee Skype-contacten per week.

Terrasbezoeken of geplande raamcontacten (voor bewoners waar de familie niet zelf aan het raam kan staan) zijn overbodig gelet op de uitgangsregeling en versoepelde bezoekregeling. Het is dus niet meer mogelijk om dergelijke contacten aan te vragen.

Nieuwe bewoners worden bij opname getest. Na vijf dagen volgt er een tweede test. Totdat het resultaat van deze tweede test bekend is, moet de bewoner verplicht op de kamer blijven. Tijdens deze periode mag de bewoner ook geen bezoek ontvangen of het woonzorgcentrum verlaten. Ook bij een heropname na een ziekenhuisverblijf is een test noodzakelijk. Ook hier moet de bewoner op de kamer verblijven en is geen bezoek mogelijk totdat het testresultaat bekend is.

De gewijzigde bezoek- en uitgangsregeling zal geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden. Eventuele wijzigingen zullen aan de bewoners en familieleden tijdig gecommuniceerd worden.

Alle andere richtlijnen in het woonzorgcentrum blijven nog steeds van kracht.

Voor bijkomende vragen rond de coronamaatregelen op de zorgcampus of rond de bezoekregeling kan je steeds contact opnemen met één van de hoofdverpleegkundigen of de directeur ouderenzorg.