WELZIJN IN OPWIJK

Daling van het aantal leefloners in Opwijk

Regelmatig worden we via de pers of media geïnformeerd over het feit dat het aantal leefloongerechtigden op nationaal niveau steeds toeneemt.

Maandelijks zijn er 94.947 begunstigden op het leefloon  in Belgie, dit aantal blijft steeds stijgen.

Verontrustend hierbij is dat het aantal jongeren van 18 tot  24 jaar een derde hiervan vertegenwoordigt.

Ook binnen de gemeente Opwijk werden de laatste jaren deze vaststellingen gedaan. Het bestuur (Open VLD en NVA) heeft in de beleidsnota voor de meerjarenplanning 2014-2019 uitdrukkelijk het voornemen gesteld om op lokaal niveau deze trend om te buigen.

In zijn beleidsplan heeft het bestuur het aanbieden van sociale tewerkstelling dan ook als een prioritaire doelstelling opgenomen.

Om een hulpvrager naar een verbeterde maatschappelijke  situatie te loodsen, is een directe financiële steun niet de goede uitkomst. Een meer structurele aanpak is hier een betere uitweg, meer bepaald via begeleiding van de hulpvrager om:

– Hem/haar zelfstandig in een inkomen voor zijn/haar levensonderhoud te voorzien ;
– dit inkomen op een oordeelkundige manier te besteden ;
– zijn/haar woon- en leefcultuur aan te passen ten einde betrokken hulpvragers op een economische manier door het leven te laten gaan ;
– Via taal – praktijk – lessen de integratie vlotter te laten verlopen. Taalkennis van de streek is een belangrijk element om gemakkelijker een plaats te kunnen verwerven op de reguliere arbeidsmarkt en alzo zelfstandig in te staan voor een inkomen.

Er werden een aantal initiatieven opgestart en/ of verder uitgebouwd.

– Er lopen twee tewerkstellingsprojecten binnen het lokaal bestuur om personen attitude en structuur mee te geven in het vooruitzicht van een  tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt.
– Er zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met sociale economie initiatieven en VZW ‘s (Groep intro- Televil – Zonnelied) om sociale tewerkstelling te realiseren buiten de OCMW en gemeentediensten.
– De opstart van trajectbegeleiding, dikwijls stellen we vast dat na de tewerkstelling de personen terugvallen in hun vroegere leefpatroon. Nazorg is dan ook heel belangrijk. Eerstdaags zal er een overeenkomst afgesloten worden met de VDAB ( Werkwinkel) om de opvolging van sociaal tewerk gestelde personen concreter en efficiënter te maken.
– Leefloongerechtigden worden aanhoord door de leden van het Bijzonder comité, en door hen aangemoedigd om op regelmatige basis te solliciteren.

Er werden in 2013 8 personen tewerkgesteld in het kader van een sociale tewerkstelling.
Het is de bedoeling van het beleid om dit aantal tewerkstellingen nog te verhogen.

Er werd eveneens een  Bijzonder Comité Sociale Dienst opgericht.  Het comité werd opgericht om de maatschappelijke dienstverlening beter, doelgerichter en efficiënter op te volgen.  Elke deelnemer aan deze vergadering is er zich van bewust dat er soms zeer schrijnende situaties zijn waar sommige van onze medeburgers zich in bevinden. Er wordt geadviseerd en beslist volgens wat wettelijk is toegelaten en volgens wat in het OCMW van Opwijk aan hulpverleningssystemen bestaat.  In sommige gevallen wordt de cliënt uitgenodigd voor aanhoring, hij kan dan zelf toelichting geven over zijn situatie.

Na één jaar werking is er een evaluatie gemaakt van de resultaten.

Volgende vaststellingen werden gedaan :

Leefloongerechtigden ouder dan 25 jaar:
januari 2013: 27 dossiers
december 2013: 15 dossiers

Er is een daling vastgesteld van het aantal leefloongerechtigden met 12 eenheden.  Dit is een daling van meer dan 40%.

Dit is het gevolg van volgende acties:

– Aanvragers en/of leefloongerechtigden worden sneller en gerichter   doorverwezen naar andere instanties in functie van het verwerven van een vervangingsinkomen.
– Er is een strengere controle via de KSZ (kruispuntbank) mogelijkheden. De Sociale Dienst wordt vaak geconfronteerd met achtergehouden informatie over gezinstoestand, tewerkstelling en domicilie.
– De toekenning van een leefloon wordt gekoppeld aan een aantal afspraken welke met de hulpvrager gemaakt worden. Deze afspraken worden door de afdeling Sociale Zaken strenger opgevolgd.
– Bij twijfel over de correctheid van de aanvraag worden de aanvragers en/of leefloongerechtigden ter verantwoording  aanhoord op het Bijzonder Comité Sociale Zaken.

Jonge leefloongerechtigden:
januari 2013 : 21 dossiers
December 2013: 12 dossiers

Er is een daling van 9 dossiers voor de leefloongerechtigden jonger dan 25 jaar

Deze daling is het gevolg van volgende acties:

– Er is een strengere controle op de thuissituatie via de KSZ mogelijkheden, ten einde ‘verdoken’ zelfstandig wonen van de student te weren of om het aangebracht argument van ‘relationele problemen te ontkrachten.
– De aanvragers worden gevraagd als jobstudent te werken, dit wordt individueel geëvalueerd op basis van de studieresultaten en de maatschappelijke situatie van betrokkene.
– De aanvragers mogen slechts één maal hun studiejaar opnieuw doen en/of veranderen van studierichting.
– Bij twijfel over de correctheid van de aanvraag dienen de aanvragers en/of leefloongerechtigden zich te verantwoorden op het Bijzonder Comité Sociale Zaken.

Presentatie1