ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Oprichting zorgbedrijf

Gelet op de politieke ontwikkelingen in verband met de mogelijke inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten (nieuwe Decreet Lokaal Bestuur) en een aantal belangrijke hervormingen of ontwikkelingen de laatste jaren in de openbare (zorg)sector (zoals BBC, schaarste aan financiële middelen in de openbare besturen), denkt het OCMW Opwijk ook al geruime tijd na over welke kerntaken zij in de toekomst wil (blijven) uitvoeren en op welke manier er efficiënter gewerkt kan worden. Het al dan niet verzelfstandigen of uitbesteden van diensten is hierbij een belangrijke overweging.
In de OCMW-raad van 1 december 2016 werd dan ook de oprichting van een zorgbedrijf (een verzelfstandiging van de zorgcampus) principieel goedgekeurd.
Een interne stuurgroep werd opgericht , die bestaat uit de leden van het gemeenschappelijk managementteam gemeente en OCMW uitgebreid met de directeur van de ouderenvoorzieningen. Deze stuurgroep heeft op een periode van ongeveer een jaar 11 keer vergaderd waarin de verzelfstandiging van de zorgcampus werd besproken en voorbereid.

Tevens werd er een gemeenschappelijke adviescommissie van gemeente- en OCMW-raad opgericht die sinds oktober 2016 5 keer heeft vergaderd rond dit thema.

Door de OCMW-raad van 11 mei 2017 en de gemeenteraad van 23 mei 2017 werd er een definitieve goedkeuring gegeven voor de oprichting van een zorgbedrijf bestaande uit de dienstverlening van de afdeling ouderenzorg en het dienstenchequebedrijf-poetsdienst. De op te richten OCMW-vereniging zal hierbij bestaan uit twee deelgenoten, zijnde de gemeente en het OCMW opwijk.

In het kader van deze definitieve oprichting werd er een motivatienota opgesteld, werd er een financieel plan met toelichting opgemaakt en werden statuten met bijlagen rond patrimonium en personeel opgesteld. Het zorgbedrijf zal beheerd worden door een algemene vergadering met hierin leden aangeduid door de gemeente- en OCMW-raad en een raad van beheer. In de opgestelde documenten worden de algemene financiële en andere beleidsprincipes (zoals op welke manier het patrimonium en personeel overgedragen zal worden) beschreven.

De besluiten tot oprichting dienen samen met alle documenten (statuten, motivatienota, financieel plan,…) na een laatste screening bezorgd te worden aan de Vlaamse Regering (Agentschap Binnenlands Bestuur) die over een termijn van 100 dagen beschikt om het dossier te bekijken en een standpunt in te nemen.

In afwachting van de ontvangst van een definitief standpunt van de Vlaamse Regering wordt er alvast gestart met de concrete en praktische voorbereiding van de oprichting van het zorgbedrijf.

Door de stuurgroep werd er dan ook een projectplanning opgemaakt waarin alle te ondernemen acties op administratief-juridisch vlak, op het vlak van personeelsbeleid, financieel beleid, ICT en informatieveiligheid, communicatie en secretariaat en contractbeheer werden opgelijst. Deze acties

zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt en uitgevoerd zodat alles operationeel in orde is tegen de oprichting van het zorgbedrijf op 1 januari 2018.

Deze acties hebben bijvoorbeeld betrekking op de opmaak van een beheersovereenkomst tussen het zorgbedrijf en OCMW/gemeente, de overdracht van erkenningen naar het zorgbedrijf, opmaak van een arbeidsreglement en RPR, afsluiten van nieuwe contracten tussen zorgbedrijf en externe (vb. sociaal secretariaat), regelen van de overdracht met financiële instellingen, aanpassen van interne procedures, aanpassing van de website, externe communicatie,…

Eén van de concrete acties is ook het huisvesten van de administratieve diensten van het zorgbedrijf in het woonzorgcentrum. Door OCMW (gemeente) worden immers een aantal administratieve medewerkers ter beschikking gesteld aan het zorgbedrijf die o.a. instaan voor de personeelsadministratie, boekhouding, centraal secretariaat,…

Deze bijkomende administratieve medewerkers zullen gehuisvest worden in het huidige kinélokaal op het gelijkvloers van het woonzorgcentrum. Het kinélokaal verhuist hierdoor naar de eerste verdieping waar er tevens een herschikking zal plaatsvinden. Zo zal de animatiedienst verhuizen naar zaal Morgenrood. De huidige zithoek op de afdeling Hulstberg zal omgevormd worden tot een hobbylokaal of crealokaal met verbinding naar zaal Morgenrood. In het huidige animatielokaal zal dan het kinélokaal gehuisvest worden.