WELZIJN IN OPWIJK

Woning (ver)huren via sociaal verhuurkantoor

Om het aanbod aan sociale huurwoningen in onze gemeente uit te breiden en zo tegemoet te komen aan de normen van het sociaal objectief, is de realisatie van sociale huurwoningen één van de beleidsprioriteiten binnen het lokaal sociaal beleid. Om het aanbod op de private woonmarkt te verhogen heeft het OCMW in 2013 een samenwerkingsakkoord afgesloten met het sociaal verhuurkantoor WEBRA.

Wat is SVK WEBRA vzw?
SVK WEBRA staat voor Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant vzw. Het streeft ernaar dat iedereen tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid over een woning van goede kwaliteit beschikt. Een SVK huurt woningen, appartementen en studio’s op de private markt en verhuurt deze door aan mensen met een laag inkomen en/of mensen die in woonnood verkeren en zijn ingeschreven op een wachtlijst. Dit systeem van onderverhuren biedt talloze voordelen, zowel voor de eigenaar, verhuurder als voor de onderhuurder.

Een woning verhuren zonder zorgen!
Voor de eigenaar-verhuurder komt bij het verhuren van een woning veel kijken. Het vraagt dan ook de nodige tijd en energie. Dit begint vaak met het zoeken naar een huurder, wat mogelijks tijdelijke leegstand met zich kan meebrengen. Daarnaast is er eveneens de opmaak en de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving, het toezien dat de huurwaarborg wordt gevestigd, het jaarlijks indexeren van de huurprijs, het in orde zijn met de Vlaamse Wooncode, de opvolging van mogelijke huurachterstallen, … Deze zorgen verdwijnen, wanneer u er als eigenaar voor kiest om uw woning te verhuren via een SVK.

Verschillende voordelen voor de eigenaar-verhuurder:
– Gedaan met administratieve beslommeringen, dit wordt door het SVK in orde gebracht (ook bij huurderswissels).
– Garantie van stipte huurbetaling van een redelijke maandelijkse huurprijs, zelfs bij leegstand of wanneer de bewoner-huurder betalingsmoeilijkheden heeft.
– Op het einde van de huurovereenkomst is er de garantie dat u de woning in dezelfde toestand terugkrijgt.
– Het SVK onderhoudt ook de minder aangename contacten met huurders zoals het versturen van aanmaningen bij huurachterstallen, de opvolging ervan en -indien nodig- het opstarten van een procedure uithuiszetting.
– Via het SVK kan de eigenaar-verhuurder genieten van een renteloze lening om zijn renovatiewerken te financieren.
– Daarnaast zijn er eveneens voordelen m.b.t. de renovatiepremie, de aanpassingspremie en de verbeteringspremie van het Vlaams-Gewest (meer informatie zie: http://www.wonenvlaanderen.be).
– Indien nodig, zorgt het SVK er voor dat het pand met het nodige respect wordt bewoond. Dit wordt nagestreefd a.d.h.v. begeleiding op regelmatige tijdstippen in de vorm van een bezoek.
– Het contact tussen eigenaar-verhuurder en bewoner wordt tot een minimum herleid. Het SVK probeert zo goed mogelijk kleine problemen die zich voordoen zelf op te lossen.
– Een 9-jarig contract biedt de garantie van stabiliteit op langere

Een goede betaalbare woning huren!
SVK WEBRA huurt op de privé-markt woningen om deze op haar beurt aan een redelijke verhuurprijs door te verhuren aan personen of gezinnen in woningnood of met beperkte financiële middelen. Aan de hand van een puntensysteem, rekeninghoudend met het gezinsinkomen, de woonsituatie en de gezinssamenstelling, wordt jaarlijks aan een aantal kandidaat-huurders een huurwoning

Huren met een SVK biedt ook verschillende voorwaarden voor de huurder:
– Het SVK biedt een woning die voldoet aan de kwaliteitsnormen conform de Vlaamse wooncode.
– Het biedt voor de huurder een zekere woonzekerheid aan, aangezien het een contract van langere duur is.
– Het huurcontract is steeds conform de wettelijke bepalingen.
– Het SVK sluit een brandverzekering af aan een voordelig tarief.
– Er wordt toegezien op de onderhoudsverplichtingen van de eigenaar met betrekking tot de opgelegde wettelijke bepalingen.
– Er wordt huurdersbegeleiding aangeboden waarbij het SVK de huurder bijstaat met raad en daad waar nodig.
– Er wordt nagegaan of de huurder eventueel recht heeft op verschillende tegemoetkomingen. Indien dit zo is, wordt hij eveneens geholpen met de aanvraag ervan.