ZORG IN OPWIJK - OPCURA W.V.

Omgevingswerken OCMW binnenkort van start

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft beslist de uitvoering van de omgevings-, riolerings- en wegeniswerken – op de campus van de Kloosterstraat – naar aanleiding van de nieuwbouw van de serviceflats “De Vlindertuin” uit te voeren onder beheer van VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). Aldus kan de realisatie van dit gerealiseerd worden met een ruime subsidiëring door de Vlaamse Overheid.

Aan het oorspronkelijk voorgelegd dossier, waarbij een 100% betoelaging door VMSW verzekerd was, werden door het OCMW en de Gemeente in gemeenschappelijk overleg een aantal aanpassingen aangebracht : zoals de verruiming van de parkeermogelijkheden op de site, bijkomende wandelpaden, het voorzien van buiten – recreatiemogelijkheden speciaal voor een ouderenpubliek en het realiseren van een doorsteek naar het wandelpad naar het gemeenschapscentrum ‘Hof ten Hemelrijk’.

Voor deze meer voorzieningen werd voor elk van de betrokken partijen: OCMW, Gemeente en TMVW Waterlink (voor het rioolbeheer) het aandeel in de kosten vastgesteld. De aandelen werden in het najaar 2013 als volgt vastgesteld :

a) De wegeniswerken (toegangsweg naar de centrale ingang van de gebouwen WZC en serviceflats) : de kost is volledig ten laste van VMSW.
b) De rioleringswerken : zijn 39% ten laste van VMSW en 61 % ten laste van TMVW Waterlink.
c) De parking : de kost is 39% ten laste van VMSW en 61% ten laste van de Gemeente.
d) De werken voor de afwatering aan de achterzijde van het gebouw : 40% ten laste van TMVW Waterlink en 60% ten laste van VMSW.
e) Verhardingen en andere werken aan de achterzijde van het gebouw : 40% ten laste van het OCMW en 60% ten laste van VMSW.

Het ontwerpdossier werd door VMSW goedgekeurd op 16 oktober 2013 en de open aanbesteding werd afgesloten op 19 oktober 2013. Het proces verbaal van nazicht van de offertes op datum van 10 december 2013 werd door de afdeling Projectrealisatie van de VMSW op 17 december 2013 goedgekeurd. Op basis van dit aanbestedingsverslag werd de opdracht gegund aan de firma Grondwerken De Mol- Bedrijvenlaan, 28 te 9080 Lochristi – voor een bedrag van €451.914,40 (BTW inclusief). Het financieel aandeel van het OCMW bedraagt in dit project : €22.784,56; het aandeel van de Gemeente bedraagt :€78.205,38.

In zitting van 16 januari 2014 keurden het Vast Bureau en het College van Burgemeester en Schepenen het respectievelijk aandeel in de kost van het project goed. De Raad van Beheer van TMVW – Waterlink keurde haar aandeel in de projectkost goed in de vergadering van 20 februari 2014.

Op 25 februari 2014 heeft VMSW aan de firma GrondwerkenDe Mol BVBA de opdracht tot aanvang der werken overgemaakt. Conform de verbintenistermijnen zal de aannemer met de werken starten begin mei 2014.

Op donderdag 27 februari 2014 werd een eerste overlegvergadering georganiseerd, waarop alle betrokken partijen (VMSW, het projectbureau Talboom, de Gemeente, het OCMW, aannemer De Mol, alle nutsvoorzieningsmaatschappijen) aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd een voorstel van timing voor de uitvoering van de werken aangebracht:
April: voorbereiding en planning van de uitvoering in overleg met de verschillende nutsvoorzieningsmaatschappijen.
Mei: aanvang der werken.
– Aanleg van de parking met 58 parkeerplaatsen vooraan de Kloosterstraat.
– De verharding en andere werken aan de achterzijde van het gebouw (polyvalente zaal en gebouw serviceflats) ten einde de toegankelijkheid van het gebouw te waarborgen tijdens de volgende fase van de werken.
– aanleg van de parking en de vermelde werken achteraan het gebouw, inclusief de rioleringswerken, zullen circa 2,5 maanden in beslag nemen.
Augustus/september: heraanleg van de toegangsweg.
Oktober: verdere afwerking en aanleg van de groenbeplanting.

Ten einde voorlopig in een aantal parkeerplaatsen op de campus van de Kloosterstraat te voorzien werd er in gemeenschappelijk overleg tussen de Gemeente en het OCMW afgesproken een gedeelte van het terrein in te richten als voorlopige parkeerplaats. Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor de bewoners van de Serviceflats, evenals voor de bezoekers van personen gehuisvest in de serviceflats of het Woonzorgcentrum. De realisatie van deze tussentijdse parking is voorzien binnen de kortste termijn ten einde de toegankelijkheid beter te waarborgen.